ACTES

ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 12

       DATA: 17/12/2018
       HORA INICI: 20h 35’

      ASSISTENTS:

        Presidenta: Neus Vallory Catà
       Tresorera: Montse Alonso Guardiola
       Secretari: Josep Prats Millán
       Socis:   Elena Bonvehi, Cefi Martínez, Francesc Cancelos, Maria Cabezas, Josep Font, 
      Montse Coll, Jesús González, Desi Cobo, Miguel Angel  Alcàzar, Esther del Pico, Sara Rabassa,        Montserrat Soler Roig, Teresa Ramírez, Mª Assumpció Torres, Joan Arabia, Josep Esteve, 
      Silvia Florido, Emilia Gómez, Maribel Plaza. 
      Per delegació: Josefina Torné,  Quima Vergés

      A les 20h 35’  del dia citat, la Presidenta obre la sessió i el Secretari llegeix l’ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’Assemblea Ordinària  anterior
2. Renovació dels càrrecs de la Junta
3. Estat de Comptes any 2018
4. Informació del marxandatge
5. Idees i suggeriments per tirar endavant l’Associació el proper any
6. Precs i preguntes.

  •      Com  qüestió prèvia a l’inici  dels punts de l’Ordre del dia, la Presidenta llegeix un escrit on manifesta els motius pels quals no renovarà el càrrec i seguidament els membres presents de la Junta: Secretari i Tresorera,  manifesten que tampoc renovaran el seu càrrec. A continuació es dona inici als punts de l’Assemblea.


1.- Lectura i aprovació  de l’Acta  de l’Assemblea Ordinària anterior.

·         Es llegida pel Secretari, però la sòcia Montserrat Soler exposa que en el punt 7 de l’Acta se la menciona per una proposta , en el seu nom, referent a un equip de música pel Set de Country, però ella no era present en aquesta Assemblea. La Presidenta aclareix que va ser ella la que ho va exposar a partir d’una conversa anterior amb la Montserrat. Una vegada aclarida aquesta incidència i llegit el resta de l’Acta, es dona per aprovada.

2. Renovació càrrecs de la Junta.

  •                      ·  Després de diversos comentaris de socis i ja que es tracta de renovar la Junta al complert, es decideix debatre aquest punt al final dels punts ordinaris de  l’Assemblea.


3. Estat de Comptes de l’any 2018


·         Es distribueix a tots els socis presents el llistat dels ingressos i despeses.

·         La tresorera fa un detall de les principals entrades i sortides. L’exercici comença amb un saldo positiu de 669,63 Euros i acaba amb un saldo també positiu de 451,06 Euros

·            Sense cap intervenció destacada , més enllà d’algun aclariment puntual,                  
       s’aprova  per unanimitat l’estat de Comptes del 2018. El qual reflexa un saldo final positiu ja          indicat de 451,06 Eur.


4. Informació del marxandatge:

·         La sòcia Sara Rabassa fa una exposició de l’estat actual.
També indica que pel proper any, no vol continuar en la  responsabilitat del marxandatge i per tant s’ha d’escollir a algú altre.
Deixa la bossa del marxandatge amb un document on hi ha detallat l’estoc que hi ha en aquests moments.

5. Renovació dels càrrecs de la Junta.

·         Tal com s’ha acordat, ara es passa a debatre  aquest punt.

  •       Després de diverses intervencions, la Junta de associació pels propers dos anys, quedarà de la següent forma;

Presidenta:   Emi Gómez Canet

Vicepresidenta i suport Informàtic: (Pàgina Web, Compte de Correu etc):  Adriana Soriano Casas

Secretaria:   Elena Bonvehi Ventura

Tresorera :   Quima Vergés Armengol

La gestió del Blog de l’Associació seguirà en mans de  la sòcia Neus Vallory.
Le gestió del marxandatge la portarà la sòcia Maria Cabezas.

En el nom de la Junta sortint, es desitja a la nova Junta una bona feina i encert.

6. Precs i preguntes (engloba els punts 5 i 6 de la Convocatoria)

                         ·            La Presidenta sortint Neus Vallory fa un repàs de les tasques que comporta la Presidència, on ademés d’impulsar activitats i mantenir la relació amb els associats via Web, e- mails etc, tampoc s’han d’oblidar les relacions amb  l’Ajuntament i d’altres organitzacions o Entitats i també les qüestions administratives legals.

                         ·            A principis del 2019 s’han de concretar coses com l’assegurança de Responsabilitat Civil, seguir amb la Cooperativa i la ballada mensual, renovació de la pàgina web i renovació del compte E mail, etc..

                         ·            Intervé la nova Junta, i la Presidenta entrant diu  que té la intenció de programar una Assemblea per principis del 2019 on s’exposaran i debatran les propostes que ha de confeccionar amb el seu equip.

                         ·            S’inclou en aquest comentari, si es manté  la quota dels socis pel nou any, tal com s’ha fet a l’any 2018.

                         ·            La sòcia Desi Cobo diu que ella pot continuar amb la custòdia a casa seva de l’equip de música, fins decidir alguna cosa al respecte.

                         ·            El soci Joan Arabia explica les converses que s’han tingut amb el propietari de Festaland, obrint la possibilitat de disposar nosaltres d’aquest local pels divendres.

                         ·            També la sòcia María Cabezas i el soci Francesc Cancelos comenten les gestions amb la casa d’Andalusía per poder ballar en el seu local dels Pins. Sembla ser que el seu President ara està malat però s’haurà de seguir en les converses per veure que ens convé més, segons les condicions que ens demanin: el Festaland o la Casa d’Andalusia. Més, tenint en compte que la disponibilitat del S’Ona no es massa segura ja que la seva oferta sempre està a l’aire.

                         ·            La sòcia Montserrat Soler demana que consti a l’Acta el reconeixement dels socis a la Presidenta sortint Neus Vallory pels esforços i feina ben feta durant la seva gestió dins de l’Associació Country Blanes des de la seva fundació, la qual cosa és aprovada amb aplaudiments.

                         ·            En no plantejar-se cap altre prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta sortint Neus Vallory aixeca la sessió a les 21h 37’.

De tot l’exposa’t, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i el Secretari de l’Associació, que en dóna fe.

    La Presidenta                                     El  Secretari

    Neus Vallory Catà                               Josep Prats Millán

_______________________________________________________________________

ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 10
DATA: 04/02/2017
HORA INICI: 19 h

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Montse Alonso Guardiola
Secretari: Josep Prats Millán
Socis: Francisco González, Elena Bonvehí, Francesc Cancelos, Josep Font Mas, Montse Coll, Josefina Torné, Montserrat Soler, Teresa Ramirez, Emilia Gómez, Kati Márquez, Anna Sacristán,Pilar Morató, Mª Rosa Martinez, Sara Caja, Quima Verger i Maria José Sola. 

A les 19h 10’ la Presidenta obre la sessió i el Secretari llegeix l’ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’Assemblea Ordinària  anterior
2. Estat de Comptes de l’any 2016
3. Pressupost per l’any 2017
4. Informació del marxandatge
5. Valoració de les activitats de l’any 2016
6. Activitats i ballades pel 2016
7. Precs i preguntes

1.- Lectura i aprovació  de l’Acta  de l’Assemblea Ordinària anterior.

·         Es llegida pel Secretari i aprovada per unanimitat dels reunits.  

2. Estat de Comptes de l’any 2016 (quota).

·         La tresorera Montse Alonso detalla les entrades i sortides més importants.

·         Aquest any no s’han fet ballades a Càmpings i per tant les entrades  principals son de les quotes del socis i la venda de samarretes i marxandatge  La sòcia Montserrat Soler, demana que en el resum de l’any s’indiqui la quantitat en detall de les Samarretes disponibles per coneixement de tots els socis.

·         Sense res més, s’aprova  per unanimitat l’estat de Comptes del 2016. El qual reflexa un saldo final positiu de 148,85 Eur.

Es comenta per part de la Presidenta que ja som 70 socis actius, més una sòcia que s’ha afegit ara.


 3- Pressupost per l’any 2017

·         S’acorda mantenir la quota anual pels socis i que el seu import sigui el mateix del 2016, o sigui 12 EUR/any.

·         Es demana a tots els socis que abonin la quota anual el més aviat possible i es fixa com data límit, final de mes de Març.

·         S’ha de fer immediatament el pagament de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, i d’altres petites despeses imminents

·         Es continuarà estant associats dins de la Cooperativa de Blanes, ja que les ballades mensuals agraden a pràcticament tothom. Es un lloc cèntric i fa que siguem més visibles.

4. Informació del marxandatge:

·         La sòcia Elena Bonvehí planteja que s’ha de fer una comanda urgent de samarretes per tenir estoc ja que d’algun model pràcticament no en queden. Es discuteix entre tots els assistents el detall sobre els models i colors. Inicialment es farà una compra de Samarretes Negres i Blanques i mes endavant de Blaves. Si cal es faria una posterior compra.

·         S’haurien de fer esforços per vendre més samarretes i coses del nostre marxandatge.

5. Valoració de les activitats de l’any 2016

·         Aquest 2016 no s’han fet Ballades/Exhibicions  a Càmpings, ni s’ha pogut fer la Ballada al Club de Vela, per diversos motius,. En aquest sentit potser ha sigut més descansat que l’any anterior que se’n van fer moltes però alguna convindria fer per obtenir ingressos.

·         En quant a les Classes, en els seus diferents nivells i les sessions de Workshop, es considera que han anat molt bé i per tant es tracta de continuar i millorar en el que sigui possible.

·         S’han seguit fent les ballades de diumenge durant l’estiu, al Camping S’Abanell, amb classe de ball a la primera part de les ballades. El resultat es pot dir que ha sigut molt positiu, amb bones assistències tant de socis con no socis.

·         S’ha fet alguna ballada solidaria : Creu Roja, Marató TV3, Biblioteca... Es decideix seguir col·laborant amb ballades solidaries.

·         Es valora positivament la Festa de Nadal a Ca la Maria.

6. Activitats i ballades pel 2017

·         Es comenta i aprova seguir fent  les Ballades al Càmping S’Abanell els diumenges de l’estiu, però s’haurà de mirar si son els mateixos responsables de l’any passat i si volen que hi continuem.
Però hauran de millorar algun aspecte tècnic i que no tinguem tants problemes al començar les ballades.
En el cas de que es facin aquestes ballades, i quan sigui el moment, es demanarà a tots els associats que es presentin alguns voluntaris per organitzar uns torns per cuidar-se de punxar la música, engegar i apagar l’ordinador etc, de manera que la feina es pugui distribuir entre tots i no recaigui sempre en les mateixes persones.

·         Es proposa fer una ballada per l’estiu, la primera setmana d’agost, i un sopar i ballada per celebrar el 7è aniversari de l’Associació. Biblioteca? Esplanada de la Casa d’Andalusia ? Passeig de mar al banc dels músics?

7. Precs i preguntes.

La sòcia Montserrat Soler informa que els Workshops a partir de l’Abril seran el primer dissabte del mes.

També informa que el Renegade té previst fer Country alguns diumenges al matí, amb   horari de 11 h a 14 h. La Montserrat Soler hi serà com monitora el proper 26 de Febrer.

En no plantejar-se cap altre prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta aixeca la sessió a les 20h 12’.

De tot l’exposa’t, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i el Secretari de l’Associació, que en dóna fe.

       La Presidenta                                                 El  Secretari

         Neus Vallory Catà                                     Josep Prats Millán

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 9

DATA: 10/02/2016
HORA INICI: 20 h

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Montse Alonso Guardiola
Secretari: Josep Prats Millán
Socis:, Elena Bonvehí,  Cefi Martínez, Teresa Ramírez, Josefina Torné, Montserrat Soler, Eduard Albacar,Desi Cobos, Joan Aràbia,Assumpcio Torres, Emi Gómez.  A les 20:05 hores la Presidenta obre la sessió i el Secretari llegeix l’ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’Assemblea Ordinària  anterior
2. Estat de Comptes de l’any 2015
3. Pressupost per l’any 2016
4. Valoració de les activitats de l’any 2015
5. Informació del marxandatge
6. Preparar activitats pel 2016
7. Precs i preguntes


1.- Lectura i aprovació  de l’Acta  de l’Assemblea Ordinària anterior.

Es llegida pel Secretari i aprovada per unanimitat dels reunits.


2. Estat de Comptes de l’any 2015 (quota).

Prèviament a l’exposició, la sòcia Montserrat Soler,demana que el resum de l’estat de comptes de l’exercici anterior s’enviï als socis uns dies abans de l’Assemblea. La Presidenta diu que a partir  de la propera assemblea s’enviarà conjuntament amb la Convocatòria.

La tresorera Montse Alonso detalla les entrades i sortides més importants, destacant les entrades per les actuacions, que aquest any passat han sigut molt nombroses i les despeses també més importants, per exemple la celebració del cinquè aniversari de l’Associació i el desplaçament a la trobada de la Cerdanya.
També s’informa que de moment no s’ha de comprar cap ordinador i s’anirà passant amb els dos que es varen rebre per donació d’uns socis.
S’han comprat els cables  pels altaveus que es referien en l’acta anterior.

L’estat de comptes s’aprova, per unanimitat, amb un saldo positiu final d’exercici de 8, 85 EUR.


 3- Pressupost per l’any 2016


S’acorda mantenir la quota anual pels socis i que el seu import sigui el mateix del 2015, o sigui 12 EUR/any.

Es demana a tots els socis que abonin la quota anual el més aviat possible i es fixa com data límit, final de mes de Març.

Aquest mes s’ha de pagar l’Assegurança de Responsabilitat Civil.

S’accepta l’ inscripció de la nostra Associació al Casal  Cooperativa de Blanes. Això ens permetrà, entre d’altres avantatges fer servir el seu local per  ballades, assaigs, reunions, etc.
Ara que la restauren i canvien mobles serà molt més acollidor.
La quota que pagarà l’Associació Country Blanes, serà de 12 EUR/mes.

Desprès d’una animada discussió, s’aprova que les exhibicions que es facin a Càmpings/ Hotels etc, es fixin a un preu mínim  de 200 EUR per sessió, dels quals, 50 EUR son com honoraris del soci/a que faci de instructor.

S’haurien de fer esforços per vendre més samarretes i coses del nostre marxandatge. Especialment s’haurien de vendre les samarretes de l’aniversari encara en queden 9!!! Si a les ballades a la Cooperativa la portem, potser els alumnes nous s’animen a comprar-la!


4. Valoració de les activitats de l’any 2015

Per resumir-ho: per part dels socis i en animada discussió, es valoren molt positivament les diverses sortides, ballades, etc. que s’han fet , tot i estant d’acord en que se’n han fet moltes actuacions als càmpings, potser masses.

Es destaca la nostra participació durant el mes que ens va dedicar la Biblioteca de Blanes. La sortida a la Cerdanya també va anar molt bé.

Es comenten les dificultats que de vegades hi ha per formar grups suficients, la no asistencia als assaigs, la concentració d’esforços en poques persones etc.
Però com que del que es tracta es de passar-s’ho be, tot queda en una valoració positiva.
Es mirarà de seleccionar el més bé possible les ballades a Càmpings, perquè no sigui pesat.

Es comenta ballada del Club de Vela Blanes que es va suspendre per pluja.
Es mirarà de fer-la aquest any, ja que hi va venir molta gent d’altres associacions i sembla una bon aparador per la nostra Associació.

   

5. Informació del marxandatge.

La Neus parlarà amb la Maria Cabezas per preguntar-li vol seguir en aquesta funció. Si fos que no, la Elena Bonveí diu que ella podria assumir-ho.

La empresa que ens feia les samarretes ha tancat per jubilació. Es demana la col·laboració d’algun soci que conegui  algun lloc nou  per fer samarretes,  brodats per logos etc, Convé moure aquest tema i si algú te alguna idea es demana que l’aporti. Seria interessant que tinguessin talles grans, hi ha molta gent que no té la samarreta perquè són molt petites!!!

Es proposa que en alguna ballada/trobada es faci un sorteig de samarretes. (Idea a treballar). Es podrien comprar tires de números i provar-ho.6. Preparar activitats pel 2016.

Biblioteca de Blanes

        La Presidenta explica la trobada dedicada a la dansa que la  
Biblioteca de Blanes organitza del 22 d’Abril al 28 de Maig.
S’aprova participar-hi i quan s’hagi fet la reunió informativa per totes les entitats i tinguem més informació ja es comunicarà.      

Exhibicions, càmpings etc:

Si, però seleccionant. Ja s’ha comentat el preu mínim. S’anirà informant a mida que vagin sortint i es demana sobretot una rapida resposta quant es proposi una trobada, per saber quanta gent serem.


Ballades al carrer:

 Si, una a l’estiu al passeig de mar, si pot ser pels vols de la Festa major (Abans o després, per aprofitar l’entarimat)

 
Ballada al Club de Vela Blanes.

Es mirarà de fer, i que sigui en dissabte. La sòcia Jose Torné se’n cuidarà de parlar-ho amb el CVB i informarà. La Jose pregunta, per tenir mes opcions, si podria ser el mes de Juliol.


Altres ballades

Càmping S’Abanell:

Es proposarà seguir-ho fent els diumenges per la tarda de l’estiu, però s’ha d’esperar que obrin per parlar amb ells, dies i horaris ja que no sabem si seran els mateixos o  uns altres que ho portaran. Es demanarà cobrar per aquestes ballades ja que considerem que hi portem força gent i tots els altres grups que hi van, cobren!. S’ensenyaria un ball en cada ballada. La Montserrat Soler s’ha ofert per encarregar-se’n.

Festa de la Joguina:

Vista la poca col·laboració de l’Ajuntament i ja que la Festa Cap nen sense joguina ja no es farà més, es comenta participar només a la Festa que organitza la Creu Roja i aportar allà les nostres joguines. (No cal anar a perdre el temps.)


7. Precs i preguntes.

La sòcia Montserrat Soler proposa i s’accepta, que entre ella i la Neus es divideixin  la feina d’organitzar i fer de instructores a les ballades que s’organitzin i no recaigui sempre tot en una sola persona.
Tal com queda indicat, així s’aprova.

Al començar l’Assemblea s’ha comentat i aprovat que es porti una doble numeració dels Socis.
Un número segons la llista correlativa per l’ordre en que ens hem anat apuntant a l’associació i i per tant sempre serà el mateix número per cada soci., i una segona llista, que es renovarà cada any , només amb els socis actius de cada any i per tant el número anirà variant segons les baixes o altes que es vagin produint.

En no plantejar-se cap altre prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta aixeca la sessió a les 21:17 hores.

De tot l’exposa’t, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i el Secretari de l’Associació, que en dóna fe.La Presidenta El  Secretari
Neus Vallory Catà Josep Prats Millán
ESTAT  DE COMPTES ANY 2015


FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
 22/11/2014
superavit 2014
454,75 €
454,75 €
        12/2014
samarreta soci
8,00 €
462,75 €
         01/2015
quotes soci 10x12
120,00 €
582,75 €
         01/2015
quotes soci 10x12
120,00 €
702,75 €
         02/2015
quotes soci 10x12
120,00 €
822,75 €
         02/2015
quotes soci 10x12
120,00 €
942,75 €
         02/2015
quotes soci 7x12
84,00 €
1.026,75 €
        04/2015
actuació hotel Tossa
600,00 €
1.626,75 €
        04/2015
quota soci
12,00 €
1.638,75 €
        05/2015
2 samarretes
18,00 €
1.656,75 €
 15/06/2015
actuacions camping El Pinar
400,00 €
2.056,75 €
 30/06/2015
actuacions camping Solmar
450,00 €
2.506,75 €
        07/2015
quotes soci 2x12
24,00 €
2.530,75 €
21/01/2015
varis
4,20 €
2.526,55 €
28/01/2015
assegurança
175,00 €
2.351,55 €
    7/02/2015
ratolí
20,90 €
2.330,65 €
 28/02/2015
nominalia (quota web)
31,46 €
2.299,19 €
 27/02/2015
camises country
60,00 €
2.239,19 €
  2/04/2015
gràfiques Blanes
38,40 €
2.200,79 €
 11/04/2015
samarretes i bosses
176,45 €
2.024,34 €
  9/06/2015
transports pujol(Cerdanya)
863,50 €
1.160,84 €
 25/06/2015
2 cables (Viñas y Morón)
20,00 €
1.140,84 €
 10/06/2015
  quotes bus Arenys i Ana
360,00 €
1.500,84 €
 13/06/2015
taxi Cerdanya
35,00 €
1.465,84 €
 31/07/2015
planta (flors roser)
15,00 €
1.450,84 €
31/07/2015
cartell (gràf.blanes)
44,00 €
1.406,84 €
 24/08/2015
àlbum hotmail
27,65 €
1.379,19 €
 24 /08/2015
tècnic de so (2 dies)
100,00 €
1.279,19 €
 24/08/2015
varis (gràf. Blanes)
21,00 €
1.258,19 €
 26/08/2015
còpies color(gràf.Blanes)
27,00 €
1.231,19 €
 1/09/2015
cordill
2,40 €
1.228,79 €
 1/09/2015
folis
4,00 €
1.224,79 €
 2/09/2015
fotocòpies
1,80 €
1.222,99 €
 2/09/2015
pinces i cordill
7,65 €
1.215,34 €
 2/09/2015
paper embalar
1,50 €
1.213,84 €
 6/09/2015
llibreta de comptes
7,35 €
1.206,49 €
 3/09/2015
samarretes 5 aniversari
605,00 €
601,49 €
 8/09/2015
àlbum hofmann
42,00 €
559,49 €
 9/09/2015
31 samarretes socis
279,00 €
838,49 €
 9/09/2015
2 samarretes no socis
24,00 €
862,49 €
 3/09/2015
vanos
40,00 €
822,49 €
 3/09/2015
bala de palla
7,80 €
814,69 €
 3/09/2015
3 lones cartell
110,00 €
704,69 €
 4/09/2015
papereria Laia
8,00 €
696,69 €
 9/09/2015   
samarreta soci
9,00 €
705,69 €
 16/09/2015
4 samarretes socis
36,00 €
741,69 €
 16/09/2015
1 samarreta soci i 1 no soci
21,00 €
762,69 €
 17/09/2015
mediasol (plats, gots…)
31,20 €
731,49 €
 17/09/2015
aigües i vi (mercadona)
40,43 €
691,06 €
 19/09/2015
2 samarretes socis
18,00 €
709,06 €
 19/09/2015
3 samarretes no socis
34,00 €
743,06 €
19/09/2015
bengales,tovallons i cinta
6,65 €
736,41 €
 19/09/2015
actuació Greg Ryan
600,00 €
136,41 €
 19/09/2015
pastís aniversari
70,00 €
66,41 €
24/09/2015
centre flors Joaquim
36,30 €
30,11 €
 25/09/2015
1 samarreta no soci
12,00 €
42,11 €
 5/10/2015
1 samarreta
10,00 €
52,11 €
 25/10/2015
4 samarretes socis
36,00 €
88,11 €
 25/10/2015
3 samarretes no socis
36,00 €
124,11 €
10/10/2015
ratolí okasions
6,00 €
118,11 €
30/11/2015
cable conexió altaveus
5,00 €
113,11 €
  11/12/2015
goma eva daurada
3,00 €
110,11 €
  12/12/2015
cava i turrons
79,46 €
30,65 €
  12/12/2015
plats daurats
3,80 €
26,85 €
  17/12/2015
6 camises country
90,00 €
-63,15 €
  10/01/2016
4 samarretes country
40,00 €
-23,15 €
  10/01/2016
5 camises country
80,00 €
56,85 €
  11/01/2016
quota cooperativa 2015
48,00 €
8,85 €

ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 8

DATA: 21/01/2015
HORA INICI: 20 h

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: María Cabezas Castillo
Secretari: Josep Prats Millàn
Socis: Francisco González, Elena Bonveí, Montse Alonso, Anna Mata,  Esther Rabassa, Cefi Martínez, Teresa Ramírez, Anna Sacristán, Ana María Méndez,  Ramón Terrades i Carme Bernadó.

A les 20:15 hores la Presidenta obre la sessió i el Secretari llegeix l’ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l’Assemblea Ordinària  anterior
2. Actualització de les dades de l’Associació
3. Estat de Comptes de l’any 2014 ( quota)
4. Pressupost per l’any 2015
5. Valoració de les activitats de l’any 2014
6. Informació del marxandatge.
7. Preparar activitats pel 2015 
9. Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació  de l’Acta  de l’Assemblea Ordinària anterior  

És llegida pel secretari i aprovada per unanimitat dels reunits.

2. Actualització de les dades de l’Associació.

La Presidenta i el Secretari exposen que ara s’hauran d’actualitzar les dades en funció de les renovacions dels socis pel 2015. (ja està obert el període de pagament de les quotes pel 2015).
L’Ana Mata comunica que es dona de baixa de sòcia. 
La presidenta explica que s’han perdut molts documents de l’Associació, entre ells les últimes fitxes de soci. S’enviarà la fitxa de socis per omplir a tots els socis dels que hem extraviat  la fitxa. Gràcies i perdoneu les molèsties.

3.- Estat de Comptes de l’any 2014 ( quota)


La tresorera María Cabezas exposa les diferents despeses i ingressos més importants destacant els pagaments d’Iva dels equips d’altaveus, i l’assegurança de Responsabilitat Civil.

També es comenta que s’havia previst la compra d’un Ordinador portàtil,  però de moment no és necessari ja que s’ha rebut la donació, per part d’uns socis, de dos ordinadors usats, que encara que presenten algunes petites deficiències, compleixen les funcions necessàries.

Si arriba el moment de substituir-los ja se’n parlarà.

No s’han comprat uns cables pels altaveus, previstos pel curs passat, però es mirarà de comprar-los el més aviat possible, ja que fan falta.

L’estat de Comptes al finalitzar l’any queda aprovat segons detall:


- Ingressos............... 2.388,20 €
- Despeses ............. 1.933,45 €
Remanent positiu...    454,75 €


4. Pressupost pel any 2015.


Quota de l'assegurança de responsabilitat civil. 
Es pagarà amb part del remanent.

Revisió de la quota de soci.
           Es proposa que la quota de Soci es mantingui en els                         
           12 € actuals. Es aprovat sense cap oposició.  
     
Revisió del preu de les actuacions.
Desprès d’un intercanvi d’opinions per part dels assistents, s’acorda mantenir-lo en 150 € per una hora d’actuació.

Proposta.
La Presidenta proposa que part del remanent es dediqui a fer una sortida dels socis cap algun esdeveniment que sigui d’interès.
Per exemple anar al Bar d’en Greg o alguna trobada Country.
Es podria llogar un mini bus per anar tots junts. També es podria fer obert, pels no socis, amb un preu a determinar que en ens ajudés a pagar els costos.
Queda obert a suggeriments dels Soci, però en principi sembla una bona idea...


5. Valoració de les activitats de l'any 2014.


S’estableix un animat debat i exposició d’opinions. 
No som un grup compacte, tenim diferents grups i nivells, ballem en llocs i dies diferents...cosa que fa difícil fer activitats plegats.

En general la valoració és bona i s’han viscut moment molt agradables, però es destaca que les exhibicions han presentat algunes deficiències donat que, entre d’altres coses, els participants als assaigs i també a les exhibicions formen un nombre massa  reduït i de vegades ha costat formar un grup suficient (es d’agrair la constància d’aquest grupet). 
A l’afegir-s’hi participants que no han seguit els assaigs s’ha produït algun inconvenient. (posicions etc)

També queda dit que la feina i responsabilitat d’organitzar, muntar i desmuntar hauria d’obtenir la participació activa de més  socis, evitant que recaigui sempre en els mateixos. 

S´ha de repensar tot això de cara al nou exercici.

Es destaca per part dels socis que va anar molt bé la Festa Infantil i la recollida de Joguines. Aquest any la Neus No la organitzarà si no hi ha un grup de gent que col·labori activament.

6. Informació del marxandatge. 

L’encarregada del marxandatge Maria Cabezas, informa que de moment no cal comprar massa coses. Es comprarà per mantenir un estoc mínim suficient, de les coses que poden sortir amb més facilitat. S’ha de comprar alguna bossa ja que no en queden.
Es torna a comentar la proposta de comprar mocadors i posar-hi el logo del Country Blanes. Sembla que no té massa èxit!
Igualment es mirarà la possibilitat de comprar armilles que puguin combinar. Si per preu és possible, millor que sigui amb el logo brodat.

Si algun soci sap d’ algú que pugui pintar vanos, es demana que ho digui, ja que ara en queden pocs i fan falta. Els últims que ens van fer no ens varen agradar.
Es farà una comanda de camises doncs hi ha una comanda de socis interessats!!!


7. Preparar activitats pel 2015.

Ballades fi de mes. No s’anirà més al S’Ona per les dificultats viscudes, però la Presidenta diu que hi ha una proposta de la Discoteca Essència dels Pins, per anar per exemple Dissabte vespre (ho quan vulguem).  Sembla ser que no demanen cobrar cap entrada. Es proposa, per provar, fer una ballada i en principi fer-la, desprès, cada 3 mesos. Coincidint amb la fi dels cursets trimestrals que organitza la nostra  Associació (Nadal, Pasqua i fi de curs).
Es faran gestions finals al respecte i s’informarà del resultat. 

Ballades al carrer. 
Aquest any la presidenta no es compromet a fer tantes ballades al carrer donat la poca col·laboració que hi ha, és farà ballada de l’aniversari i la de inici de cursos al setembre i prou!!! Al estiu no hi hauran ballades.

Exhibicions: 
Pels motius que s’han comentat  abans, es posa de manifest la dificultat de fer les exhibicions, ja que els participants actius son pocs i a demés la Presidenta diu que  no pot mantenir l’obligació continuada de ser l’organitzadora  pràcticament única de totes elles.
Per tant el que es proposa es que si es rep alguna sol·licitud per exhibició, s’informarà a tothom i només si s’obté un nombre suficient de participants segurs, es tirarà endavant.


Ballades al Bar del Càmping S'abanell: 

Després de comentar-ho àmpliament s’acorda seguir aquestes ballades en horari de 19h a 21h els diumenges, començant al mes de Juny i fins a finals d’agost.

Per facilitar i dividir els esforços  es proposa que un socis voluntaris es distribueixin els diumenges de ballada per connectar i desconnectar el PC i posar la música.  Seran: María Cabezas, Teresa Ramírez, Montse Alonso  Neus Vallory, Esther Rabassa  i Josep Prats. ( Si algú més s´hi pot afegir, seria d’agrair).
Es donaran petites instruccions per connectar l’ordinador, posar la música etc. Hi haurà una llista preparada de base i es podran anar afegint balls si algú ens en demana.
La Presidenta Neus Vallory i la Sòcia Cefi Martínez parlaran amb els encarregats del Càmping S’abanell per confirmar si estan d’acord en les dates i horari.


8. Precs i preguntes.

La Tresorera María Cabezas diu que vol deixar el càrrec opinant que és convenient que més socis participin i coneguin directament el funcionament de l’Associació.
S’agraeix la seva col·laboració i es presenta per ocupar aquest lloc la Sòcia Montserrat Alonso.
S’aprova per unanimitat i a l’acabar l’Assemblea, es passaran la informació necessària pel bon funcionament.  

La presidenta també voldria descansar del càrrec, no cal que sigui una persona sola, pot ser un equip. Aneu-hi pensant, aquest any farem poques ballades i festes i l’any vinent hi ha d’haver-hi un canvi, si es que volem que l’associació tiri endavant.

Es comenta la possibilitat d’assistir al Carnestoltes organitzat per AME però la sòcia María Cabezas informa que les inscripcions estan tancades i per tant no cal que fem res.
Es comenta sobre la possible participació al Carnaval de Blanes. Donat que ja no hi ha temps per a fer res, si és que per part dels socis hi ha interès, s’hauria de preparar amb molta anticipació. Potser cap a Setembre o Octubre començar a organitzar-ho. Si algú està interessat en organitzar-ho que ho digui.


En no plantejar-se cap altre prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta aixeca la sessió a les 21:17 hores.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i el Secretari de l’Associació, que en dóna fe.


La Presidenta El  Secretari
Neus Vallory Catà Josep Prats Millán


ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7

DATA: 15/01/2014
HORA INICI: 20:10

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Maria Cabezas Castillo
Secretària: Elena Bonvehï Ventura
Socis: Francisco Gonzàlez, Anna Matas, Montserrat Soler, Montse Alonso, Josep Prats, Jose Torné, Silvia Florido, Esther Rabassa, Cefi Martinez, Tere Ramirez, Sara Viñas.

A les 20:15 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l'acte anterior
2. Revisió i/o renovació dels càrrecs de la junta.
President
Secretari
Tresorer
Etc.
3. Actualització de les dades de l'Associació (càrrecs, fitxes de 
    socis...)
4. Estat de comptes de l'any 2013
5. Pressupost pel any 2014
Quota de l'assegurança de responsabilitat civil.
Revisió de la quota de soci
Revisió del preu de les actuacions.
Compra del portàtil i dos cables pels altaveus.

6. Valoració de les activitats de l'any 2013.

7. Informació del merxandatge.

8. Preparar activitats pel 2014
Últim trimestre, assaig els dimecres de 8h a 9h (vespre).
Llista de balls x ballades als Càmpings
Primer dissabte de mes al S'ona.
Ballades al Bar del Càmping S'abanell. 
9. Precs i preguntes.

1.- Aprovació Acta sessió anterior (15/05/2013). 

És aprovada per unanimitat dels reunits.

2 i 3.- Revisió/renovació de càrrecs. Actualització de les dades de l’Asso-
          ciació (càrrecs, fitxes de socis...)

En iniciar aquest punt pren la paraula la Secretària Elena Bonvehí i, exposa que exerceix aquest des de la fundació de l’associació i demana la seva substitució per algun altre soci/a que es vulgui fer càrrec d’aquesta tasca. 

Es proposa el Sr. Josep Prats com a nou Secretari, el qual accepta el càrrec.

La Secretària sortint haurà de passar al nou Secretari tota la documentació de qui disposi referent a l’Associació.

La resta de càrrecs seguiran igual, Presidenta: Neus Vallory i Tresorera: Maria Cabezas.

- Equip de música: es nomenen el grup de persones que es faran càrrec de muntar l’equip de música en les diferents ballades que organitzi l’Associació, seran en Fracisco Gonzàlez, Francesc Cancelos, Ramon Soto i Josep Prats (a l’estiu).

- Comissions de Treball: 
Festes: Esther Rabassa, Montse Alonso, Anna Matas (per presentar documents a l’Ajuntament), manca una persona més per poder fer front a aquestes tasques, s’acorda demanar a la resta de socis no presents si algú vol col·laborar.
Llistes ballades: Monterrat Soler.
Info al facebook: Elena Bonvehí.
Merchandaissing: Maria Cabezas, Tere Ramirez i Elena.
Confecció de cartells i carnets socis: Francisco Gonzàlez i Sara Viñas

4. Estat de comptes de l'any 2013.

Pren la paraula la Tresorera Sra. Maria Cabezas i explica l’estat dels comptes al finalitzar l’any 2013.

- Ingresos............... 4.272,93 €
- Despeses ............. 3.956,35 €
Remanent positiu...    316,58 €

5. Pressupost pel any 2014
Quota de l'assegurança de responsabilitat civil.
Revisió de la quota de soci
Revisió del preu de les actuacions.
Compra del portàtil i dos cables pels altaveus.

 S’ha de pagar el rebut de l’assegurança de responsabilitat civil, amb el remanent positiu en principi n’hi haurà prou. 

S’acorda pujar una mica la quota als socis, deixant-la en 12,00 € per aquest any. Un dels avantatges que tindran els socis enguany, serà que en les ballades de primer dissabte de mes que es fan al S’Ona Music els socis pagaran 4 € i els no socis en pagaran 6 €.

S’acorda que el preu a demanar per actuació d’una hora sigui de 150,00€. Els diners que s’obtinguin de les actuacions, s’acorda destinar-los a la compra d’un portàtil i d’uns cables que es necessiten pels altaveus.

6. Valoració de les activitats de l'any 2013.

Els socis presents valoren positivament totes les activitats que s’han fet al llarg de l‘any 2013, en especial la Festa Infantil Solidària per a la recollida de joguines el 24 de novembre, ballades a dos Casals d’Avis, diverses ballades solidàries per la Maratò de TV3, les ballades als càmpings, ballades al carrer, etc.  

7. Informació del merxandatge. 

L’encarregada del merxandatge Maria Cabezas, informa que de moment no cal comprar res més fins l’estiu. Un dels socis proposa comprar mocadors de diferents colors amb el logo de Country Blanes per combinar-los amb les samarretes, s’accepta la proposta per part dels present. També es proposa comprar hermilles per les ballades.

8. Preparar activitats pel 2014
Últim trimestre, assaig els dimecres de 8h a 9h (vespre).
Llista de balls x ballades als Càmpings
Primer dissabte de mes al S'ona.
Ballades al Bar del Càmping S'abanell. 

S’accepta la proposta de quedar per assajar tots els dimecres de 8 a 9 del vespre des de Setmana Santa fins l’estiu per preparar el balls per les ballades als càmpings, es farà una llista de balls que s’aniran assajant cada setmana.

Les ballades del primer dissabte de mes es seguirant fent al S’Ona Music, el preu de l’entrada serà de 4,00 € pels socis i de 6,00€ pels no socis, per tant, cal que els socis portin el seu carnet per poder pagar el preu reduït. 

S’acorda seguir fent les ballades al Càmping S’Abanell durant el mesos d’estiu, que en principi seran els dimarts, es parlarà amb els titulars del Càmping per quedar-hi d’acord.

9. Precs i preguntes.

En arribar a aquest punt, la Montserrat Soler comenta que creu millor no publicar llista de balls quan es faci l’esdeveniment de la ballada de primer de mes al S’Ona Music, pensa que es millor fer una llista però sense fer-ne publicitat. 

En no plantejar-se cap altre prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta aixeca la sessió a les 21:10 hores.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i la Secretària de l’Associació, que en dóna fe.


La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà Elena Bonvehí Ventura


ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM.1-6B

DATA: 15/05/2013
HORA INICI: 20:00 h.

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Maria Cabezas Castillo
Secretària: Elena Bonvehï Ventura
Socis: Francisco Gonzàlez, Anna Matas, Montserrat Soler, Montse Alonso, Jose i Josep, Sílvia, Esther, Isabel, Sara, Rosa, Anna, Teresa, Joan Manel, Cati i Sònia.

A les 20:00 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA: 

1.- Reflexions sobre la última ballada al Càmping Blau Mar.
2.- Renovació total o parcial de la Junta Directiva (revisable  cada dos anys).
3.- Organització de comissions o grups de treball.
Precs i preguntes.

1.- La Presidenta posa de manifest als presents el seu decensís pels fets ocorreguts en la última ballada en el Càmping Blau Mar, ja que hi va haver desorganització a l’hora de col·locar-se per ballar, mals entesos entre els participants i es va donar una imatge de desorganització que no és gens desitjable. Per aquest motiu, s’acorda que per cada ballada es farà una graella amb el lloc que haurà d’ocupar cada participant, d’aquesta manera s’evitaràn malentesos i discusions i tothom sabrà el seu lloc. Per tal de poder organitzar-les, cal confirmar l’assistència.

2.- La Presidenta llegeix un escrit als presents en què exposa que necessita més ajuda per part dels socis per fer front a les diferents tasques per tirar endavant l’Associació ja que ella porta el pes de la major part d’aquestes tasques i no pot arribar a tot arreu i manifesta que posa el seu càrrec a disposició de l’Associació. Demana més implicació per part de tots els socis i una mica de compromís.

Els presents per unanimitat acorden que segueixi com a Presidenta i valoren com a molt extraordinària la dedicació i les tasques que assumeix i manifesten que dintre de les posibilitats de cadascun ajudaran en les diferents tasques que són necessàries per tirar endavant l’Associació.

3.- En quan a l’organització de comissions o grups de treball que s’han de crear, s’acorda formar les següents:

- Comissió per demanar pressupostos i comprar l’equip de música: Josep Prats, Sara Viñas i Josep Esteve.
Pressupostos a demanar: Framma de Blanes
  Pere Viñas de Blanes
    Victor So de Lloret de Mar

- Encarregada de confeccionar les llistes de ball i penjar-ho a la xarxa: Montserrat Soler.

- Encarregades de la confecció de cartells, llistes socis i carnets socis: Sara i Anna.

- Encarregada de penjar al facebook la informació dels diferents esdeveniments del món country: Elena.

- Enviar comunicats al socis mitjançant correu electrònic, facebook i gestionar el blog de l’Associació: Neus.

- Merchandaising.- samarretes, camises, vanos, bosses, etc.: Maria.

- Organització de festes, ballades i preparar paperassa per portar a l’Ajuntament: Anna Mata, Mont, Montse Alonso i Esther.

- Recull de fotos: Neus.

- Confecció i edició de videos: Jesús.

Precs i preguntes:

- Es proposa obrir un compte corrent al Banc de Sabadell, si pot ser sense comissions, la Maria s’encarregarà de preguntar-ho.

- La ballada per les festes del barri de Vilar Petit-Mas Moixa del 16 de juliol (dissabte), quan se sàpiga segur a quina hora serà es penjarà al facebook.

Es demana al presents, que si algú vol samarretes blaves o blanques i/o camises que ho digui a través del facebook com a màxim el dia 30 de maig, el que no ho demani ara s’haurà d’esperar fins el setembre, s’ha de passar un missatge a la Maria amb el color que es vol i la talla.

En no haver més assumptes a tractar, a les 21:10 s’aixeca la sessió i de tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i la Secretària de l’Associació, que en dóna fe.


La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà Elena Bonvehí Ventura


ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5

DATA: 19/10/2012
HORA INICI: 20:50

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Maria Cabezas Castillo
Secretari suplent: Francisco Gonzalez Yebenes
Socis: Cefi Martinez, Anna Matas i Montserrat Soler.

A les 20:50 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA: 

Aprovació Acta sessió anterior (16/01/2012). És aprovada per unanimitat dels reunits.

Punts a tractar:

1. Valoració de la Fira d'entitats. Reunió el dilluns 22 a la sala de plens de l'ajuntament.
2. Informació de les classes de Country que dóna l'Associació, Mont i Neus, i l'Anna a través de l'Associació de dones.
3. Canvi del dia de trobada dels socis als dijous per anar repassant balls i preparant les ballades. 
4. Enviar el correu de presentació a totes les entitats de Blanes.Per la Fira d'entitats ens van passar l'email de totes. 
5. Contractació d'una Assegurança civil per l'Associació per estar coberts tan pels cursets com per les ballades al carrer i a Morralla.
6. Ballades fins a final d'any : 
-Can Changó dissabte 20 d'octubre.
-Dissabte 27 d'octubre 12 hores de Country a Calella, Fàbrica Llobet.
-Diumenge 11 de novembre Festa a Blanes CAP NEN SENSE JOGUINA.
-Diumenge 18 de novembre 10è aniversari SPANISH EVENT (confirmar assistència).
-Dissabte 24 de novembre Concurs al Barn d'en Greg.

-Diumenge 2 de desembre CAP NEN SENSE JOGUINA a Castellà del Vallés.
7. Previsió de sortides i ballades per l'any 2013 ( Carnestoltes? Aniversari? Festes mensuals?
8. Actualització de dades de l'Associació, revisió i actualització de les fitxes dels socis.
9. Possibilitat de comprar més samarretes.
10. Estat de comptes i revisió quota anual per l'any 2013.
Precs i preguntes.

1.- Es fa una valoració positiva de la participació de l’Associació a la Fira d’Entitats, força gent es va parar a mirar el nostre stand i a demanar informació. En quan a la xocolatada, estava massa amagada i amb poco llum, és a dir “molt pobre”. S’acorda per unanimitat dels reunits demanar a la Montse Coll i a la Esther que expressin l’opinió de l’Associació en quan a la valoració que en fa la nostra entitat, quan assisteixin a la reunió de l’Ajuntament. 

2.- Les classes de country que dóna l’Associació són les següents:

- Local 7 de Country: Neus Vallory: 8 alumnes avançats i 8 alumnes d’iniciació.
- Centre Cívic: Mont Soler: 12 alumnes avançats i 6 d’iniciació.
- Antic Club de jubilats Sant Jordi: Anna Mata: 6 iniciació.

3.- S’acorda deixar de moment el dijous, però no tots.

4.- S’acorda enviar la carta de presentació a les diferents entitats de Blanes.

5.- S’acorda consultar a la Federació Catalana de Ball Country, import de l’assegurança, Neus ho consultarà.

6.- Es comenten les següents ballades:

- Ballada “Cap nen sense joguina”: es demana que les joguines que es recollin siguin repartides al nens de Blanes per la Creu Roja en lloc de portar-los a Castellar del Vallés.
De les 11 a les 12:00 fer balls senzills i ensenyar-ne algun.
De les 12 a les 14:00 altres balls.
- Spanish Event: han d’apuntar-se els que vulguin anar-hi.

7.- S’acorda deixar per Carnestoltes, de moment s’aplaça parlar de l’Aniversari de l’Associació. En quan a les festes mensuals, a l’Espai Morralla no es podran fer perquè ells fan les seves festes els divendres i no volen que els dissabtes hi vagi ningú, diuen que està més dirigit als joves, s’acorda parlar-ho amb l’Ajuntament per saber si es pot anar o no.

8.- S’acorda demanar als socis que enviïn les fitxes els que encara no ho han fet, la Neus passarà a la Secretària les que té actualitzades, en aquest moment som 48 socis.

9.- S’acorda que la Tresorera compri més samarretes en el lloc habitual de diferents talles i colors.

10.- Aquest punt es deixa sobre la taula i es tractarà en una propera reunió.

Precs i preguntes, al no plantejar-se cap prec ni pregunta per part dels presents, la Presidenta aixeca la sessió a les 21:00 hores.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i la Secretària de l’Associació, que en dóna fe.


La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà Elena Bonvehí VenturaASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM. 4

DATA: 16/01/2012

HORA: 20:30

ASSISTENTS:

Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera:  Maria Cabezas Castillo
Secretària: Elena Bonvehí Ventura
Vocals: Montse Alonso Guardiola
           Francisco Gonzàlez Yébenes
Socis:  Laura Serrà, Cefi Martinez, Anna Mata, Jesús Alonso i
           Montserrat Soler.

A les 20:30 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA:

Aprovació Acta sessió anterior (28/06/2011)
1. Informació de les classes de Country que dóna l'Assocació.
2. Actualització de dades de l'Associació per publicar al Web de l'Ajuntament.
3. Redactar un correu de presentació per totes les entitats de Blanes. Enviar cartes o emails?
4. Revisió i actualització de les fitxes dels socis per fer els nous carnets.
5. Estat de comptes i revisió quota anual.
6. Fixar quota per actuació, diseny, fotògraf...
7. Previsió de festes i ballades per tot l'any 2012.
8. Previsió de sortida a l'estiu: Festival de Crapone, Festival Equiblue o Festival de Voghera.
9. Segona Festa dels socis de l'Associació al Chubar.
Precs i preguntes.

Iniciada la sessió es tracten els punts proposats en l'Ordre del Dia.

En primer lloc, s’acorda per unanimitat dels reunits, aprovar l'Acta de la sessió anterior.

1r. Punt.- Tots els reunits es donen per assabentats dels dies i horaris de les classes que s'han tramès per correu electrònic i s'acorda que no cal reproduir-los en aquesta acta. S'aprova aquest punt per unanimitat dels reunits.

2n. Punt.- La Secretària informa que el 28/12/2011 es va presentar a l'Ajuntament de Blanes la fitxa d'actualització de dades de l'Associació enviada per aquest, per tal que ho pengin a la web municipal, tots els reunits es donen per assabentats. S'acorda parlar amb la Teresa Baltrons del Dep. de  Cultura  per tal que ens canviï dijous per dimecres com a dia per la nostra Associació del local 7 de l'antiga Escola Carles Faust, ja que els dijous hi ha els components del “Coro Rociero”.  

3r. Punt.- S'acorda per unanimitat dels reunits adaptar l'escrit de presentació de la nostra Associació fet anteriorment i enviat a les associacions i entitats de Blanes i tornar-lo a enviar un cop es puguin extreure les dades d'aquestes de la web municipal, enviant-t'ho novament per e-mail, les que en tinguin, o bé per correu ordinari.  

4t. Punt.- S'ha tornat a enviar la fitxa als socis que encara no l'havien retornat emplenada, es prega que la emplenin correctament i la enviïn al correu de l'Associació, s'acorda fer nous carnets un cop s'hagi fet efectiva la quota anual per part dels socis.

5è. Punt.- La Tresorera presenta l'estat de comptes següent:
Entrades (ingressos): .............. 1.045,20€
Sortides (despeses):   .............  1.035,03€
SALDO A FAVOR .....      10,17€
La Tresorera comenta que a més queden en stock unes 10 samarretes i uns 25 vanos.
S’aprova l’estat de comptes per unanimitat dels reunits.

6è. Punt.- Per unanimitat dels reunits s'adopten els següentes acords:
Quota anual dels socis en DEU (10,00 €) EUROS.
Preu per actuació: 150,00€ (una hora de ball/exhibició)
 200,00€ (una hora de ball/exhibició + classe ensenyant
                                dos balls.

7è. Punt.-  S'acorda per unanimitat dels reunits aprovar el següent calendari de ballades per l'any 2012:
Lloc a sol.licitar a l'Ajuntament: Primera opció: Plaça d'Espanya
                                                   Segona opció: Plaça Dies Feiners
   En cas de mal temps: Pavelló Vell
Dies: 15 d'abril (diumenge)        -  Hores: de 11 a 14 hores.
14 de juliol (dissabte)        -  Hores: de 19 a 22 hores.
             16 de setembre (diumenge)-  Hores: de 11 a 14 hores.

S'acorda fer una instància a l'Ajuntament i demanar permís per fer aquestes ballades i també sol·licitant el que necessitem, la relació és la següent:

Equip de música (Morralla).
1 taula per l'ordinador.
Tanques per acotar la pista de ball.
Cadires per la gent (en cas de fer-se a la Pl. dies Feiners, ja que   
     a la Pl. d'Espanya ja hi ha bancs).

També es demanarà permís per fer publicitat en els espais municipals i en el web de l'Ajuntament, si es pot fer. Així mateix, es demanarà permís per vendre begudes i menjar (entrepans, snaks o fer un sopar solidari) en el cas que alguna entitat o associació vulgui col·laborar encarregant-se'n, aixó seria únicament per la ballada del dissabte 14 de juliol a la tarda/vespre.
La Cefi ens comunica que l’ Associació de nens Sahrauís estan interessats en fer alguna activitat per recaptar diners degut a que aquest any l’ajuntament  no els donarà cap subvenció.
8è. Punt.- S'acorda per unanimitat dels reunits buscar informació per internet dels festivals country que es fan a Craponne  i Equiblues (França) i Voghera (Itàlia), mirar preus de les entrades, preus dels hotels o cases rurals o bé bungalows, dates disponibles, gent que s'hi vol apuntar, etc. i organitzar una sortida enviant la informació als socis i penjant-la també al tauler del Far West. L'Associació s'encarregarà només de la reserva dels seus socis.

9è. Punt.- La Presidenta informa que s'ha posat en contacte amb la Nuri per fer una nova Festa pels socis de l'Associació al seu bar “Chu-bar” a Tordera, però encara no ho ha pogut concretar-ho amb ella, s'acorda per unanimitat dels reunits esperar a què la Nuri ens doni la seva opció de dia i hores, es passarà la informació als socis per correu electrònic quan s'hagi concretat.

Arribat aquest punt, s’obra el torn de precs i preguntes. S'acorda demanar explicacions a la Regidora de Cultura de l'Ajuntament el dimarts dia 17 al vespre que hi ha una reunió amb ella, per tal que ens expliqui perquè ens va dir que no es podia fer servir el Pavelló Vell, quan el vam demanar per fer una ballada country, per un problema de salubritat (els lavabos no funcionaven), i en canvi el mateix mes (desembre/2011) es va deixar el Pavelló a altres entitats (associació de joves per fer una festa, associació de musulmans per resar i associació d'ocellaires per una exposició).

En no haver-se plantejat cap més prec o pregunta per part dels presents, la Presidenta a les 21:30 hores aixeca la sessió.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i la Secretària de l’Associació, que dóna fe.La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà Elena Bonvehí VenturaASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
          ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.3 

DATA: 28/06//2011
HORA: 20:30

ASSISTENTS: 
Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Maria Cabezas Castillo
Secretària: Elena Bonvehí Ventura
Socis/es: Montse Alonso Guardiola, Francisco Gonzàlez Yébenes, Cefi Martinez, Esther , Montserrat Soler, Laura Serrà, Montse Planella, Sònia Gonzàlez, Manel Garrido, Jesús Alonso, Jose Torné  i Josep Prats.

A les 20:30 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA, tot seguit la Secretària comenta no ha tingut temps de redactar l’Acta de la sessió anterior i que en la propera sessió que es faci es presentarà per a la seva aprovació juntament amb la d’avui, demana disculpes pel retard: 

ORDRE DEL DIA
Properes ballades juliol-agost:
1.- 2 de juliol.- Sopar i ball al Restaurant “Classic 190”.
                 Quants serem?
Llista de balls?
Confirmar menú i preu.
2.- 9 de juliol.- Festa Country a la Fira de les Harley's a Barna.
                       Qui vol venir?
Mitjà de transport (cotxe particular o tren)?
3.- 14 al 17 de juliol.- Festival Country a Mirande (França).
Comprar entrades, quantes?
Possibles excursions?
Programar el que volem veure al Festival?
4.- 30 de juliol.- Can Gelpí a Arenys de Munt.-Sopar i ball a la fresca.
                       Qui s’apunta?
Repartiment en cotxes particulars.
5.- 6 d’agost.- Nit Màgica a l'Ampolla (Delta de l'Ebre).
                      Casa rural o Hotel?
                      Quanta gent ve i quants dies?
                      Possibles excursions (via verda)?
6.- Agost ?.-  Aniversari de l' Associació.
                       Anar a l’Ajuntament a parlar amb la Regidora Lara Torras.
Concretar dia i hora.
Possible botifarrada solidaria?
Ballada popular o marató?

7.- Informació de les classes pel curs vinent : horaris i preus-
Casal Cívic “Can Borrell”
Local Associació “Set de country”
Assegurança de responsabilitat civil?

8.- Informació de les noves samarretes per l'estiu i estat de comptes.

9. Necessitat de tenir algun tecnic de so i un únic Dj que s'encarregui de la música i Fotògraf. Possibilitat de comprar uns altaveus més petits i connectats directament a l'ordinador pel “Set de Country”.
Precs i preguntes.

Iniciada la sessió es tracten els punts proposats.

1.- Sopar al Classic 190.- S’acorda que el preu del sopar serà 16,00€ per persona, amb 46 assistents i que la llista de balls serà la mateixa.
Laura Serrà comenta que s’ha de fer una llista de balls que sapiguem començar, en Francisco respon que tots som de l’Associació i que ella també pot donar un cop de mà i començar els que nosaltres no sabem. 

2.- Barcelona Harley’s el 09/07/2011. S’acorda parlar-ne el dia del sopar per saber qui vol anar en cotxes particulars i qui en tren.

3.- Festival de Mirande. Neus comenta que ja té programades algunes visites per veure la zona, com per exemple un dia el poble de Mirande, visita a Auch i al Llac de Mielan, a tothom li sembla bé el proposat i queda aprovat per les persones que aniran al Festival (9). En total es compraran 18 entrades per entrar al recinte del Festival 2 dies. L’Hotel està a Auch i ja està confirmat fa setmanes.
4.- Cal Gelpí (Arenys de Munt) el 30/07/2011. S’acorda esperar que la Carme d’Arenys ens passi informació més concreta per fer una llista dels que volen anar-hi i trucar-la perquè ens apunti al sopar. 
5.- Nit Màgica a l’Ampolla el 06/08/2011- S’han reservat habitacions a l’Hotel Rocaplana a l’Ampolla mateix, en total són 18 persones a 70,00€ l’habitació doble + l’esmorzar, els presents que aniran hi estan d’acord. També s’acorda fer una llista de balls i assajar a Blanes en el “Set de Country” abans d’anar a l’Ampolla. La Neus comenta que les excursions programades són: dijous, camí de ronda vorejant la costa i divendres, via verda per la muntanya. S’acorda també trucar al grup de country d’Amposta per quedar amb ells i que també ballin. 
6.- 1r. Aniverssari Associació. Neus comenta que s’ha presentat una instància a l’Ajuntament demanant un dia d’agost per fer una ballada i un sopar popular (botifarrada) amb col·laboració amb l’Associació de Nens Saharauis que se’n ciudaran de muntar el sopar, es comenta a la Cefi que ella proposi a l’Associació de Nens Saharauis que ells també facin una instància demanant poder fer el sopar esmentat per recollir fons pels nens i dient que nosaltres hi col·laborem fent la ballada, s’acorda per unanimitat l’exposat en aquest punt. També es comenten les següents ballades a tenir en compte: Festa Major de Pineda a finals d’agost, Donació de Sang el 22 de juliol i la Festa Major de Calella al setembre (coincideix amb la Merçè).
     La Neus comunica que s’ha rebut una carta de l’Ajuntament convidant-nos a muntar una paradeta per recaptar diners per les nostres despeses a les Barraques durant la Festes de Sta. Anna, en Jesús Alonso comenta que l’Ajuntament cobra una taxa important per poder muntar-ho i que dificilment es cobriran despeses, a més s’haurien de fer torns entre tots per estar-hi unes quantes hores, amb el que aixó suposa. S’acorda anar a la reunió per donar informació que fa l’Ajuntament el dia 8 de juliol a les 20:30 h., hi aniran la Neus i la Montse Planella.
7.- Classes de l’Associació a partir de setembre. S’acorda per unanimitat dels  
      reunits el següent:
Centre Cívic Can Borrell: Dimarts de 17:30 a 18:30h (Montserrat Soler).
      Local “Set de Country”:  Dijous   de  20:30 a 21:30 h (Neus Vallory).
      Local “Set de Country”:Dilluns mateix horari per reunió membres  Associa-
      Ció.
      Preu de les classes: serà el mateix als dos llocs.
    Respecte l’assegurança de responsabilitat civil es comenta que s’ha de tenir una a nom de l’Associació i una altra a nom de les Instructores. 

8.- Noves samarretes per l’estiu. S’acorda per unanimitat dels reunits que les properes samarretes es facin de color turquesa amb el logo de l’Associació en blanc. La Maria (Tresorera) demana als assistents que si algú té samarretes o camises per fer la impressió del logo de l’Associació que els hi doni el més aviat possible o no hi haurà temps per fer-les.

9.- Tècnic de so DJ i fotògraf, s’acorda per unanimitat dels reunits que el tècnic de so i DJ sigui en Matias Fernandez i el fotògraf en Jesús Alonso, el qual de fet ja ve fent aquestes funcions amb total satisfacció dels membres de l’Associació. La Neus comenta que a comprat uns cables per connectar l’ordinador i que s’ha demanat pressupost per comprar altaveus que allarguen fins a 100 metres, s’acorda per unanimitat dels reunits comprar-los i també una caixa de resonància petita, el que costarà entre 30 i 40 € tot plegat.

Precs i preguntes.

Arribat aquest punt la Jose Torné explica que com l’any passat ha organitzat una ballada country davant del Club de Vela de Blanes per mitjans d’agost un divendres i que ha trucat a l’Emili Muntaner perquè posi la música, tot i que la resta de socis assistents no hi estan d’acord perquè els diners que es pagaran a l’Emili ens haguessin anat molt bé per les despeses de l’Associació i tenint en compte que ell es limitarà a “clicar” els balls de la fulla de balls que nosaltres farem, és a dir molt poca feina pels diners que se li pagaran, el tema es dóna per tancat ja que la Jose ja ha parlat amb l’Emili i no vol desdirse’n.

Passant a un altre pregunta, la Neus  presenta una mostra d’un vanó pintat a mà i demana que si ens agrada a tots/es s’acordi si se’n demanen més pels membres de l’Associació i també per vendren a qui en vulgui, s’acorda demanar-ne 25 urgents de diferents colors i 25 més menys urgents, el preu de cost és de 2,80€, s’acorda vendre’ls a 3 € pels socis i a 5€ pels no socis.

En no haver-se plantejat cap més prec o pregunta per part dels presents, la Presidenta a les 22:00 hores aixeca la sessió.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i la Secretària de l’Associació, que en dóna fe.


La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà                                            Elena Bonvehí Ventura
ASSOCIACIÓ COUNTRY BLANES
          ACTA DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA NÚM.2

DATA: 23/01/2011
HORA: 12:00

ASSISTENTS: 
Presidenta: Neus Vallory Catà
Tresorera: Maria Cabezas Castillo
Secretària: Elena Bonvehí Ventura
Socis/es: Montse Alonso Guardiola, Francisco Gonzàlez Yébenes,  Francesc Cancelos, Cefi Martinez, Carme Parrillas, Montserrat Soler, Laura Serrà, Montse Planellas, Sònia Gonzàlez, Manel Garrido, Jesús Alonso, Montse Coll i Josep Font.

A les 12:15 hores la Presidenta obra la sessió i llegeix l’ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l' acta anterior.
2. Resultats de les diferents gestions que es va quedar que fariem.
    Xerrada amb les revistes, instancia demanant link a l' Ajuntament, carta de presentació, semarretes...
3. Recollida de  la quota que es va aprovar de 10 euros, omplir la fitxa de soci i lliurament de carnets.
4. Valoració de la 1a. Festa de l' Associació pels socis.
5. Propostes i previsió d' activitats pel nou any
Carnestoltes.
Festa de presentació de l'Associació.
Bloc i correo, coeditors i cooperadors.
Proposta de recuperar el nostre ball.
Proposta de la Montse Pla.
  • Precs i preguntes.

Iniciada la sessió es tracten els punts proposats. 
1r. Punt.- S’acorda per unanimitat dels reunits l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, la qual es penjarà en el bloc de l’Associació per tal que pigui ser consultada per tothom qui vulgui. 

2n. Punt.- S’acorda per unanimitat dels reunits el text proposat per la Presidenta Neus Vallory, per tal que aquest es publiqui a la Revista Celobert amb una fotografia de grup per tal de donar-nos a conèixer, també es passarà a l’Alba Lupiañez del diari Cefé amb Llet amb qui va parlar la Neus.

3r. Punt.- S’acorda per unanimitat dels reunits, que avui es paguin les quotes dels socis que estan presents, les fitxes dels socis les emplenarà la Neus previ enviament de les dades d’aquests per e-mail. Els carnets de socis s’han portat a fer a Gràfiques Blanes de l’Av. dels Pavos però de moment no estan fetes, s’acorda que en la propera reunió es lliuraran als socis o els que no hi siguin se’ls lliurarà quan ens veiem ballant en el Far West. 

4t. Punt.- Tothom fa una valoració molt positiva de la 1a. Festa de l’Associació pels seus socis que es va fer al Bar “Chu Bar” de la Nurí a Tordera, també la Nuri està molt contenta del resultat i de veure’ns a tots i proposa que es repeteixi ben aviat, S’acorda per unanimitat tornar-ne a parlar més endavant per repetir-ho.

5è. Punt.- Carnestoltes: s’acorda per unanimitat dels reunits tornar-ne a parlar l’any vinent ja que es considera que per aquest any no hi ha temps material per preparar res. Festival de Mirande: s’acorda per unanimitat dels reunits mirar preus d’hotels propers i càmpings, així com dies mínim de reserves, quan es tingui aquesta informació es decidirà que fer per part dels socis que assistiran al Festival. Bloc i correu electrònic: s’acorda que alguns socis ajudin a la neus amb el blog de l’Associació com a coeditors i cooperadors, l’Elena i en Francisco s’ofereixen per col·laborar per la qual cosa la neus els donarà accés; la Laura proposa que es crei un registre on la gent s’hi pugui registrar per rebre informació penjada al blog, es mirarà com fer-ho. Proposta de recuperar el nostre ball: s’acorda aplaçar aquest tema fins trobar la música original. Proposta Montse Pla: la neus explica la nova formació d’un grup musical format per la Montse Pla i dues noies més, que segons diuen cantaran música country i volen que nosaltres ballem, s’acorda aprovar aquesta proposta per unanimitat dels reunits.

Arribat aquest punt, s’obra el torn de precs i preguntes: la Neus proposa anar el primer dissabte de febrer al Barn d’en Greg a Rubí, s’aprova pels presents. La Montse Planella pregunta a quina entitat bancària s’obrirà el compte corrent, s’acorda preguntar a l’oficina de Correus per saber quines comissions cobren, sinó en cobren en Francesc Cancelos obrirà un compte a nom de l’Associació i s’ingresarà el recaptat avui que puja a 250,00 € i es donarà signatura a en Francesc Cancelos que és funcionari de Correus, a la Maria Cabezas (Tresorera) i a la Neus Vallory (Presidenta). La Montse Coll pregunta com està el tema del local, la Neus explica que ha parlat amb la persona responsable de l’Ajuntament i que aquesta diu que ara està tot molt ple i que potser properament ens diran alguna cosa, que probablement ens donaran un local a l’antic Col·legi Carles Faust.

En no haver-se plantejat cap més prec o pregunta per part dels presents, la Presidenta a les 13:30 hores aixeca la sessió.

De tot l’exposat, es formalitza la present Acta que és signada per la Presidenta i Secretària de l’Associació, que en dona fe. 


La Presidenta La Secretària
Neus Vallory Catà Elena Bonvehí Ventura
                                  ACTE NÚMERO 1      


Dia :   Dimarts 21 de desembre del 2010
Hora : a les 8 del vespre
Lloc:   Bar Solimar ( als pins)

 Ordre del dia :
1.     Demanda de Local a " Can Borrell".
Ha fet els tràmits la Mont doncs vol fer classes. Va demanar un local al centre cívic de Can Borrell i si és d’ una Associació es de franc. Si us sembla bé li donarem suport des de l’ Associació i podrem tenir un local de 4,30 a 6,30 els dilluns. Ha de ser aquest horari doncs és el únic que queda, ja estan adjudicades totes les sales a totes les hores.
2.     Assegurança de responsabilitat civil  preguntar-ho doncs sembla que cal tenir-ne, no sé si és només quan tens un local propi???
3.     Article en el Café amb llet i Cel obert. Parlaré amb l’ Alba Lupiañez que es periodista i escriu articles al Cel Obert. Caldria també mirar si podem anunciar-nos al Café amb llet, jo no conec a ningú.
4.     Afegir-nos al Bloc de l' Ajuntament de Blanes a la pàgina de les entitats. He imprès el formulari
5.     Preparar un email de presentació per totes les Associacions de Blanes.
6.     Preparar una fitxa per cada soci. ( nom, adreça, telèfon, email...)
7.     Estat de comptes i possibilitat de fixar una quota anual.
8.     Samarretes pendents. Possibilitat de fer-ne de màniga llarga i/o camises o polos pels homes.
9.     Precs i preguntes.
·        Canvi de càrrec dins l'Associació,  la Tresorera i  la Secretària. 
·         Compte corrent pels ingressos i les despesses
·        Llibres obligatoris per llei tenir, com el llibre registre de les actes de les reunions, llibre de comptes, etc...
·          Acte de l’ Assamblea  fulls en blanc per prendre nota del que acordem i després passar-ho al llibre d'actes quan el tinguem.


ASSOCIACIÓ  COUNTRY BLANES
26 Novembre –Acte fundacional- Constitució de l’ Associació
21 de desembre – Pagament Registre Associació ( 3 mesos)
22 Març 2010– Número d'Identificació Fiscal – Girona
16 de juny 2010 – registre municipal d’ entitats
12 agost – Resposta ajuntament. Inscripció formalitzada !!!
21 de desembre – Primera Assamblea de L’ AssociacióCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada